• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2024 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği
GENÇLİK KULÜBÜ VE ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ TÜZÜK


 

Madde 1
Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği, yaratıcı drama çalışmalarının eğitimde, tiyatroda ve sosyal yaşamda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuştur. Derneğin kısa adı; ÇDD’dir.
Tanım ve Kısaltmalar
Dernek: Çağdaş Drama Derneği ve GençlikKulübünü,
Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,
Disiplin Kurulu: Merkez Disiplin Kurulunu,
Kulüp: Örnek Sahne ve Gençlik Kulübünü ifade eder

 

Merkez
Madde 2

Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Dernek genel kurul kararı ile uygun koşullar bulunan il ve ilçelerde şubeler açabilir.

 

Amaç
Madde 3

Derneğin ana amacı; yaratıcı dramanın bağımsız bir ders, bilim, araştırma alanı ve bir yöntem olarak eğitimde, tiyatroda, sosyal yaşamda, tüm bilim ve sanat alanlarında kullanılması ve yaygınlaştırılması konusunda araştırmalar yapmak, yaratıcı dramanın disiplinler arası ilişkisini inceleyerek, nitelikli geliştirilmesi için çaba harcamaktır

 

Amaca Dönük Çalışmalar
Madde 4
Dernek, ana amacını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde şu çalışmaları yapar:

a) Tiyatro ve sahne ile eğitimde drama üzerinde bilimsel çalışmalar, araştırmalar, seminer ve benzeri toplu çalışmalar düzenler, bu doğrultuda yayımlar yapar.

b) Dünyanın bütün ülkelerindeki eğitimde yaratıcı drama çalışmalarını izler, bunlar ile ilişki kurar ve bu çalışmaların ülkemizde yansıtılması için çalışır. Bu tür çalışmalara da katılır. Gerektiğinde alan ile ilgili kurum, kuruluş, vakıf, dernek, çatı organizasyon ve benzerlerine üye olabilir.

c) Eğitimde yaratıcı dramanın ülkemizde yaygınlık kazanabilmesi için girişimlerde bulunur, atölye çalışmaları düzenler; eğitim ve öğretim programlar geliştirir.

d) Özellikle eğitim süreci içindeki çocuk ve gençlerin kendilerini tanıması, iletişim becerilerinin artması, demokratik tutum ve davranışlarının gelişmesi, kişiliklerinin oluşabilmesi, yaratıcı kişiliğe sahip olabilmesi için sağlıklı kişiliğin geliştirilmesi açısından eğitimde drama çalışmalarına öncelik verir.

e)Tüm eğitim, kültür, kurum ve kuruluşları ile başta müzeler, açık alan ve parklar, okul, kurs, yuva, sağlık kurum ve kuruluşları, dershane, eğitim ve kültür evleri, spor kulüpleri, çocuk ve gençlik kulüpleri, eğitsel ve sosyal kuruluşlar, kamplar, tesisler, izcilik kuruluşları ve benzerleri ile iş birliğine girerek drama ders ve atölye çalışmalarının bu merkezlerde etkin biçimlerde uygulanmasına yardımcı olur.

f) Ülkemizde yaratıcı drama çalışmaları odaklı, tüm sanatlar eğitiminin gelişmesini özendirecek kongre, seminer, çalıştay, konferans, panel, yarışma, festival, şenlik vb. düzenlemeler yürütür.

g) Derneği kamuoyuna tanıtmak, üyeler arasında dayanışmayı gerçekleştirmek ve derneğe gelir sağlamak amacıyla çaylar, geceler vb. toplantılar düzenler.

h) Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi bünyesinde veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere yetkili organların kararı ile platformlar oluşturur veya amaca uygun oluşturulan platformlara katılabilir. Dernek amacına uygun federasyonlara katılabilir.
ı)Dernek, amacı ile ilgisi bulunan etkinlikleri gerçekleştirmek üzere uluslararası etkinliklerde ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir
i)Dernek tarafından amaca uygun düzenlenen, yürütülen atölye çalışmalarındaki eğitmen, üye, katılımcı ve kursiyerler, Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ifade edilen laiklik ilkesine uygun davranış ve eylemde bulunur.

 

Örgütlenme

Madde 5.
a) Dernek çalışmalarını esas olarak, genel merkezinin bulunduğu Ankara’da sürdürür. Dernek, çalışmaları için gerekli olan örgütlenme biçim ve yöntemlerini yasalara uygun olarak geliştirir.

b) Dernek, genel merkezine bağlı akademi, enstitü, merkez, arşiv ve lokal benzeri düzenlemelere gidebilir.

 

Üyelik
Madde 6.

a)Dernekler kanunu çerçevesinde tiyatro, sahne sanatları ve eğitim bilimleri konusunda çalışmalar yapan, özellikle drama ile eğitime yakından ilgi duyan herkes derneğe üye olabilir.

b)Derneğe üye olabilmek için iki üyenin imzasıyla tamamlanacak üyelik formunun yönetim kuruluna verilmesi gerekmektedir. Yönetim kurulu, üyelik başvurularını inceledikten sonra bir ay içinde karara bağlar ve üye adaylarına yazılı olarak durumu bildirir.

c)Başvuruları yönetim kurulunca kabul edilen üye, genel kurulda belirlenen üyelik giriş aidatını ve yıllık aidatı birlikte öder.

d)Derneğin etkinlik gösterdiği alanda çalışmış, çalışmakta olan ya da çalışmak isteyen, ancak çeşitli nedenlerle asıl üye olamayanlar için, yönetim kurulu uygun bulduğu takdirde fahri üyelik verebilir.

e)Derneğin ilgi alanlarına yönelik olarak üstün başarılı çalışmalar yapmış Türk ve yabancı vatandaşlara Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir.

f)Dernek üyeliği, Türk vatandaşlarına olduğu kadar ülkemizde bulunan yabancılara da açıktır. Ülkemizde görevli olarak belirli süre için gelen yabancılar da gerekli formaliteleri tamamlayarak derneğe üye olabilirler. Yabancıların üyelik işlemleri yabancılar  için geçerli olan mevzuat çerçevesinde  tamamlanır.

g)Kural olarak her üye istifa hakkına sahiptir. Her üye, önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Yönetim Kurulu en geç üç ay içinde istifanın kabul ya da reddedildiğini içeren yazıyı üyeye bildirir.

h)Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden, Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları kararlarına uymayan, derneğin adını ilgili kurulların bilgisi, onayı ve izni olmadan kullanan, derneğin iç disiplinini bozan ve çalışmalarını aksatan üyeler hakkında üyelikten çıkarılmak üzere Merkez Yönetim Kurulu işlem yapar.

ı)Üyelikten çıkarılan ya da kendi isteği ile istifa eden bir üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır. Varsa eski aidat borcunu ödedikten sonra yazılı başvuru yaparak yeniden üyeliğe başvurabilir.
i) Aidat borçlarını bir yıl ödemeyen üyeler, derneğe bildirdikleri adreslerine yapılan yazılı bildirime karşın yükümlülüklerini üç ay içinde yerine getirmezlerse üyelikleri kendiliğinden düşer.

j) “Şubelerdeki üye kayıtlarının bir örneği genel merkeze de gönderilir ve genel merkezde şube üyelerinin bulunduğu ayrı bir dosya tutulur.”

 

Giriş, Aidat ve Gelirler
Madde 7
a)Dernekler kanununun öngördüğü sınırlar çerçevesinde her üye derneğe yıllık üye aidatı vermekle yükümlüdür. Derneğe giriş ve  üye aidatlarının miktarı Genel kurul toplantılarında karara bağlanır.
b)Derneğin yıllık aidat miktarı 48 (kırk sekiz) Türk Lirası derneğe üyelik giriş aidatı yıllık aidat miktarının yarısıdır.

c)Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

d)Dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

e)Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve bankalar aracılığı ile olmak şartı ile nakdi yardım alabilir.

f)Dernek, konser, kurs, atölye, eğlence, yemek, çay, piyango, çekiliş, gezi vb. etkinlikler düzenleyebilir; yayın, kaset, plak, CD, albüm, takvim vb. ürünler üretip, bunlardan gelir elde edebilir.

g)Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgelerinin ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

h)Dernek gelirlerini toplamak üzere, başkan ve genel sayman, yönetim kurulu kararıyla yetkilendirilir, bu kişilere yetki belgeleri almak üzere ilgili birimlere başvurulur.

 

Organlar
Madde 8.

a)Dernek organları, başlıca dört kuruldan oluşur.
1) Merkez Genel Kurulu
2) Merkez Yönetim Kurulu
3) Merkez Denetleme Kurulu
4) Disiplin Kurulu (Merkezde)

b)Derneğin zorunlu organları dışında   merkezde, ihtiyari olarak Bilim Kurulu kurulabilir. Bu kurula, zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

c)Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü alanlarda, üyeleri arasından seçerek yardımcı kurulları oluşturabilir.

d)Disiplin Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurul üyeleri arasından 3 asıl 3 yedek üye olarak iki yıllık süre için seçilirler.

 

Merkez Genel Kurulu
Madde 9.

a)Merkez Genel Kurul Toplantısı olağan olarak, iki yılda bir haziran ayında, Ankara’da, dernek üyeleri ve şube delegelerinin katılımı ile yapılır.

b)Dernek üyeleri ve şube delegeleri Merkez Genel Kurulun’da eşit haklara sahiptir.

c)Şubelerden, başkan ile beraber her 20 üye için bir delege, Merkez Genel Kurul toplantılarına üye olarak katılabilir. Merkez Genel Kurulu’na gönderilecek delege sayısı, şubenin üye sayısı 20 rakamına bölünerek belirlenir. Artan rakam 5’ten büyük olduğu takdirde delege sayısı bir artırılır; 5’ten küçük ise dikkate alınmaz.

d)Derneğin çalışmaları açısından zorunlu olan durumlarda yönetim veya denetim kurullarından birisinin çağrısı üzerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Dernekler Kanunu’nda belirtilen yöntem içinde sonuçlandırılır.

e) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

f)Her üyeye Genel Kurul gündemi, çağrı yazısıyla beraber gönderilir. Üyeler yasal koşullara uyarak, yeni konuları Merkez Genel Kurul gündemi için önerebilirler.

g)Merkez Genel Kurulu toplantısı, dernek başkanı veya onun görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Başkanlık divanı için bir başkan, bir divan başkan yardımcısı, iki yazman olmak üzere dört üye seçilir. Önce gündem görüşülüp oylanır. Ancak toplantıda hazır bulunanlar gündeme eklenmek üzere yazılı önerilerde bulunabilirler.

h)Merkez Genel Kurulu, başkanlık divanının yönetimi altında çalışmalarını yürütür ve tamamlar. Toplantı sonrası işlemleri, yönetim kurulu yerine getirir.

f)Derneğin geleceği ile ilgili kararlarda 2/3 çoğunluk aranır. Diğer konularda ise salt çoğunluk ile karar verilebilir.

 

Merkez Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri
a)Merkez Genel Kurul toplantısını yönetecek kişileri seçmek.

b)Gündemi görüşüp karara bağlamak.

c)Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme kurullarının çalışma raporlarını görüşmek, bu raporların aklanıp aklanmamasına karar vermek.

d)Gerekli gördüğü kurulları oluşturmak.

e)Dönemlik bütçe tasarısını görüşüp karara bağlamak.

f) Adaylar arasından 7 asıl 5 yedek üyeyi Yönetim Kurulu’na, 3 asıl 3 yedek üyeyi Denetim Kurulu’na, 3 asıl 3 yedek üyeyi de Disiplin Kurulu’na seçmek,

g) Gereken durumlarda tüzük değişikliğine gitmek,

h) Şube açılıp kapatılmasına karar vermek,

i) Üyelik konularıyla ilgili itirazları karara bağlamak,

j) Derneğin geleceğiyle ilgili kararlar almak, gerektiğinde bir başka kurum ya da kuruluşa katılmasına; dağılma durumunda taşınır taşınmaz mallarının aktarılacağı kurum ya da kuruluşun belirlenmesine karar vermek,

k)Dernekler Kanunu’nun ve hukuksal düzenlemelerin kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

l)Eğitim ve sanat sorunlarını ele alarak tartışmak ve görüş bildirmek.

 

Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 10

a)Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunun gizli oy ile seçtiği 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır.

b)Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu toplantısını izleyen ilk hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer. Diğer üyeler, Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olur.

c)Derneği genel başkan temsil eder ve genel yönetimi yürütür. Başkan yardımcısı ona yardımcı olur ve başkanın yokluğunda başkanın yerine vekalet eder. Genel sayman mali işlerde başkan ile yetkilidir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri yönetim işlerinden, diğeri de eğitsel ve sanatsal çalışmalarla ilgili işlerden sorumlu olur ve çalışmalara katkı sağlar.

d) Merkez Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

e)Çalışma programını hazırlar.

f)Merkez Genel Kurulu’nu toplantıya çağırır.

g)Merkez Genel Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu raporlarını görüşüp bu raporlar doğrultusunda gerekli kararları alır ve çalışmaları uygulamaya koyar.

h)Üyelik başvurularını karara bağlar.

ı) Merkez Genel Kurulu’nun şube açılması kararının gereğini yapar.

i)Derneği temsil eder veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.

j) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunar, şubelerden merkeze aktarılacak veya gereksinime bağlı olarak merkezden şube ya da temsilciliklere  aktarılacak bütçeye karar verir.

k) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir,

l)Danışman, uzman, avukat ve dernek adına çalıştırılacak personeli atar, onlarla sözleşme yapar, onların ücretlerini saptar, gerektiğinde işlerine son verir,

m)Merkez Genel Kurulu’nu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır,

n)Dernek işleyişine ve özellikle komisyonların işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlar ve bu yönetmelikleri yürürlüğe koyar,

o)Genel Kuruldan aldığı yetki ile her türlü satın alma, satma ve masraf işlerini yapar,

ö)Dernek adına dava açar, açılacak davalarda husumete ehil olur,

p)Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı alır ve kişilerin yetkilerini saptar,

r)Genel Kurulda alınan kararları yürütür,

s)Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı alır,

ş) Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapar, çalışma alanları ile ilgili yönetmelik-yönergeler oluşturur ve bu doğrultuda alınan kararları uygular,

t) Dernek tüzüğünün, yasaların, iç tüzüğün; kısaca, tüm mevzuatın kendisine verdiği işleri yapar,

u) Şube kurucularına yetki verir,

ü) Dernek etkinliklerini yürütmek üzere Temsilcilikler açar, temsilci belirler,

v) Derneğin amaçları ve işleyişi dışında çalışan Temsilcilikleri kapatır.

y) Şube başkanları  ve temsilcileri ile yılda dört kez toplantı yapar.

 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 11
a) Derneği temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir,

c) Yapılan harcamalarda ödeme yetkisini kullanır,

d) Giden tüm yazıları imzalar veya bu konuda genel sekretere yetki verir.

e) Hukuki düzenlemelerin verdiği diğer görevleri yapar.

Genel başkanlık boşaldığında bu göreve genel başkan yardımcısı vekalet eder. Genel başkanlığın boşaldığı tarihten başlayarak bir ay içinde Yönetim Kurulu kendi içinden yeni  genel başkanı seçer.

 

Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri
Madde 12
Genel başkan yardımcısı, başkanın olmadığı durumlarda onun görevlerini yerine getirir. Genel başkan ve genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen işleri yapar.

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri
Madde 13
a) Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemlerini hazırlar, toplantı tutanaklarını tutar ve saklar,

b) Dernekteki tüm yazışmaları izler, gelen- giden belgeleri dosyalayıp korur, yetki verildiğinde genel başkan adına imzalar,

c) Şubeler ve temsilcilikler arasında eşgüdüm ve uyum sağlar,

d) Genel başkanın ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kendisine vereceği işleri yapar.

 

Genel Saymanın Görev ve Yetkileri
Madde 14
a) Üye aidatlarının ve derneğin diğer gelirlerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar,

b) Günü gelmiş alacakların toplanması için gerekli işlemleri yapar,

c) Zorunlu dosyaları ve defterleri yöntemine uygun olarak tutar,
d) Dernek adına ödemeleri yapmak,  Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vererek ödeme onayı alır, bunların belgelerini saklar,

e) Zorunlu durumlarda gerekli harcamaları yapar ve ilk toplantıda Yönetim Kuruluna yapılan harcamalar konusunda  bilgi vererek onay alır,

f) Derneğin demirbaşlarını korur ve demirbaş defteri tutar,

g) Genel başkan ve Merkez Yönetim Kurulunun vereceği işlerle, yürürlülüğün gerektirdiği diğer işleri yapar.

Merkez Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 15

a) Derneğin tüm çalışmaları ve iç denetim Genel Kurulca seçilecek olan 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşan Merkez Denetim Kurulunca denetlenir. Merkez Denetim Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerden oy sıralamasına göre üye alınır.
b)Denetim Kurulu Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapıp yapmadığını, defter, hesap ve kayıtları mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında merkez genel kuruluna sunar. 

c) Kesin hesap durumunu bir raporla Merkez Genel Kurula bildirir,
d) Merkez Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu’na başvurur, toplantı gerçekleşmezse, 23 Kasım 2004 tarihli 25649 Sayılı yasanın ilgili maddelerine dayanarak mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine başvurur,
e) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Merkez Disiplin Kurulu, Görev ve Yetkileri
Madde 16
a) Merkez Genel Kurulunca 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Seçimden sonraki bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısında kendi arasından başkanını seçer ve diğer iş bölümünü yapar.

b) Merkez Yönetim Kurulu’nun yazılı sevk kararı üzerine, dernek tüzüğüne aykırı davranışları ileri sürülen üyenin yazılı ve sözlü savunmasını alıp görüşünü ekleyerek karar alınmak üzere Merkez Yönetim Kurulu’na iletir.

c) İnceleme, soruşturma konusu olan üyelerden, en geç on beş gün içinde yanıtlanması kaydıyla, savunma ister; savunma geldikten sonra on beş gün içinde dosyayı karara bağlar.

d) Tüzüğe aykırı davranışlardan ötürü üyeler hakkında “uyarma, kınama ve ihraç” gibi disiplin cezaları için Merkez Yönetim Kuruluna  öneride bulunur.

e) Merkez Disiplin Kurulunca önerilen cezalar, Merkez Yönetim Kurulu’nca uygulanır. Üye Merkez Genel Kurulda cezaya itiraz edebilir. Genel kurulunun kararı kesindir.

 

 

Şubeler ve Şubelerin Kuruluşu
Şubeler, dernek etkinliklerinin yürütülebilmesi için genel merkeze bağlı olarak açılır. Şubelerin tüzel kişiliği yoktur ve bünyesinde organları olan alt birimlerden oluşur.

Madde 17.
a) Şube açılmasına karar vermeye Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

b) Şube açılacak yerde en az üç kişilik Kurucular Kuruluna Merkez Yönetim Kurulunun yetki vermesiyle şube çalışmaları başlar.

c) Şube açılmasına ilişkin iş ve işlemleri, Merkez Genel Kurulu kararına dayalı olarak Merkez Yönetim Kurulu yürütür. Geçici şube yönetim kurulunun üç ay içerisinde, o yerin mülki amirliğine başvurusuyla şube açılmış olur. Merkez Yönetim Kurulunun yetki vermesiyle şube çalışmaları başlar.

d) Şubeler, genel kurullarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlayarak sonuçlarını ve delegelerini genel merkeze bildirmek zorundadır.

e) Şubeler derneğin ana tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda genel merkezin yönlendirmesi ve katkılarıyla çalışmalarını sürdürürler.

f)Merkez Genel Kurulu, amaç dışına çıkan veya yetersiz kalan şubelerin kapatılmasına karar verebilir.

 

Şubelerin Organları
Madde 18
Şube organları başlıca üç kuruldan oluşur.
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetleme Kurulu

 

Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 19
a) Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur.b) Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Merkez Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurullarına temsilci ve gözlemci gönderebilir. Temsilci ve gözlemcilerin oy hakkı bulunmaz.

c) Toplantıların tarihlerini ve sonuçlarını on gün içerisinde genel merkeze bildirir.

d) Şube Genel Kurulu toplantı duyurusu, yönetimi, gündemi, işleyişi, görev ve yetkileri konularında tüzüğün Merkez Genel Kuruluyla ilgili kuralları esas almak.

e) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder,

 

Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 20.

a) Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

b) Çalışma programlarını ve raporlarını hazırlayıp Genel Kurula sunar,

c) En az ayda bir kez toplanarak gündemindeki konuları konuşup karara bağlar, yılda iki kez şubenin çalışmaları, işleyişi hakkında genel merkeze rapor sunar.

d) Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir,

e) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak bir ay içinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirir, aidat gelirlerinin ve diğer gelirlerin  % 10’unu genel merkez’e aktarır (Merkez Yönetim Kurulu, şubelerin kuruluş, gelişme durumlarına, mali yapıların uygunluğuna bakarak genel merkeze belirtilen oranlarda aktarma yapmaması kararı alabilir).

f) Üyeliğe kabul edilenlerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.

g) Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve dernekler yasasına göre üyeliğini yürütme durumunda kalan üyeleri, karar almak üzere Merkez Yönetim Kuruluna gönderir,

h) Genel Merkez tarafından verilen görevleri yapar,

ı) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları, 10 gün içinde, bulunulan mahallin en büyük mülki amirine bildirir.

i) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

 

Şube Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 21

a) Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilerek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

b) Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayda bir  yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Temsilcilik, Görev ve Yetkileri
Madde 22
Temsilcilik, dernek etkinliklerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimlerden oluşur.

a) Temsilcilik, yaratıcı drama konusunda yeterliliği bulunan kişilere Merkez Yönetim Kurulu tarafından verilir.

b) Temsilci, programlarını ve raporlarını hazırlayıp genel merkeze sunar,

c) Temsilci, derneği bulunduğu yerde temsil eder ve  yaratıcı drama alanında,  dernek adına düzenlendiği atölye, kurs, panel, seminer, konferans vb. tüm etkinlikleri genel merkezin iznine sunup, onay aldıktan sonra gerçekleştirir.

d) Temsilci, yaratıcı drama alanına ve derneğin amacına yönelik tüm etkinliklerini üç ayda bir genel merkeze sunar.

 

Kayıtlar
Madde 23

Dernek merkezinde Dernekler Kanununun ve diğer yasaların zorunlu saydığı tüm defterler ve kayıtlar tutulur. Genel sekreterin gözetiminde tutulan defter ve kayıtlar dernek merkezinde saklanır.

 

Saymanlık İşleri
Madde 24
a) Derneğin merkezde  ulusal bir bankada hesabı bulunur. Merkez Yönetim Kurulu adına başkanın ve genel saymanın imzası ile banka hesap işlemleri yürütülür.
b)Derneğin ödenti alma, yardım toplama, bağış kabul etme, geceler düzenleme vb. gelir sağlayıcı işlemleri de yürürlükteki yasal düzenlemelere göre yapılır. Dernek, lokal veya benzeri bir işletme çalıştırırsa, bu konuda bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi yetkili kılınabilir. Lokal ve benzeri işletmelerin gelir ve giderleri de genel saymanın gözetiminde yürütülür.

 

Örnek Sahne ve Gençlik Kulübü:
Madde 25.

a) Dernek, oyun ve tiyatro teknikleri ve yaratıcı drama yöntem ve teknikleri kullanılarak tiyatro sanatının örneklerinin sergilenebileceği gösteri, şenlik, amatör tiyatro vb. çalışmaları gerçekleştirmek için bir sahne kurabilir.

b) Bu maddenin amacına ulaşmak  için dernek ayrıca çocuklar, ergenler, gençler veya yetişkinlerin katılımıyla yaratıcı drama – amatör tiyatro etkinliklerinin yürütüleceği çocuk kulübü ya da gençlik kulübü kurabilir, Dernekler Kanununun izin verdiği ölçüde bu sahne, bir ticari işletme olarak yürütebilir.

c) Gençlik kulübü,  etkinliklerini yaratıcı drama ve  tiyatro çalışmalarına yönelik olarak yapar.  Gerekli durumlarda dernek Merkez Yönetim Kurulu kararıyla diğer kültür ve sanat dallarında da (modern dans, halk dansları vd.) çalışmalar yapabilir.

d) Gençlik kulübü çalışmaları, dernek adına Merkez Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir kişinin sorumluluğu altında yürütülür ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.

e) Kulübün oyun ve benzeri projelerini dernek yönetim kurulunun belirleyeceği kişi ya da kişiler sürdürür. Dernek dışından gelecek proje önerilerini dernek Merkez Yönetim Kurulu değerlendirmeye alır.

f) Kulüp çalışmalarına katılacak kişilerin yaşı 15-25 arası olarak sınırlıdır.

g) Yapılacak herhangi bir yurt içi veya yurt dışı etkinliğinde bulunmak Dernek Merkez Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.

h) Dernek Gençlik Kulübü’ nün diğer etkinlikleri;
-Gönüllü gençlik çalışmaları, çalışma kampları, kampanyalar, tanıtım çalışmaları, sergiler, yarışmalar, şenlik, festival vb.
-Tiyatro ve drama ile ilgili araştırmalar ve bu alanda proje çalışmaları,
-Değişik ülkeler ile değişim programları ve uygulama çalışmaları,

Gençlik alanında konferans, panel, sempozyum ve bunlar gibi eğitim çalışmaları ile bu alanlara yönelik yayın çalışmaları olarak belirlenmiştir.

 

Fesih
Madde 26

Derneğin feshine, derneğin amacına dönük çalışmaları yürütemez bir noktaya sürüklenmesi halinde toplanacak olan Genel Kurul 2/3 çoğunluk ile karar verebilir. Ankara’da benzer amaca en çok yakın olan bir başka dernek veya kuruluşa devredilebilir.

 

Tüzük Boşluğu,
Madde 27

Tüzükteki boşluklarda Dernekler Kanununun ve ilgili diğer kanunların benzer hükümleri uygulanır.
Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile değiştirilebilir.

 

Borçlanma,
Madde 28
Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

f t g m