• 1

  Müzik ve Drama

 • 2

  Oyun ve Drama

 • 3

  Rol Oynama ve Doğaçlama

 • 4

  Müzede Drama

Copyright 2024 - Çağdaş Drama Derneği Muğla Temsilciliği


ÇOCUK GRUPLARI 


LİDERLİK GRUPLARI / YETİŞKİN


ETKİNLİKLERİMİZ
YETİŞKİN GRUPLARI


Program Hakkında Genel Bilgi
red-line.png

ÇAĞDAS DRAMA DERNEĞİ 
MEB ÖZEL DOĞAÇ YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ/LİDERLİĞİ SERTİFİKASI KURS PROGRAMI

Kurum Kodu:24367
Çağdaş Drama Derneği’nin Talim Terbiye Kurulu’nca onaylanan kendi programının tarihi/sayısı: 18.11.2005/346
Kurum açma izni tarihi/sayısı: 29.03.2007/1934

1982 yılında Prof. Dr. İnci San ve Tamer Levent’in buluşmalarıyla başlayan yaratıcı drama alanının Türkiye’deki gelişimi 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği’nin kurulması ile kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Önceleri yurt dışından gelen uzmanların yönettiği atölyelerle başlayan süreç daha sonra bu uygulamalara katılan ilk liderlerimizin kendi aralarında yaptıkları çalışmalarla devam etmiştir. Derneğimizin yaratıcı dramayım yaygınlaştırma çalışmaları verilen eğitimlerin bir sistematiğinin olma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Başlangıçta düzenlenen atölyeleri, daha sonraları ileri düzey atölyeleri takip etmiş ve bugün gelinen noktada 320 saatlik bir "Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı” ortaya çıkmıştır. Derneğimiz bünyesinde görev alan akademisyenler ve alan uzmanlar tarafından hazırlanan program, Derneğimizin yaratıcı drama alanının yaygınlaşması amacına bağlı olarak 11 Kasım 2005 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmıştır.

6 aşamalı olan programın içeriği toplam 320 saatten oluşmaktadır. Her bir asama birbirine bağlı olarak yürütülür ve kendi içerisinde süreklilik gösterir. İlk dört aşama için 6 saat, 5. asama için ise 9 saat devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Devam süresini asan katılımcılar devam ettikleri aşamanın belgesini alamamaktadırlar.

 

Programın genel amaçları;
red-line.png

a. Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmesi,
b. Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurması,
c. Yaratıcı Draman’ın boyutlarını ve ögelerini bilmesi,
d. Yaratıcı Drama’ya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hâkim olması,
e. Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmesi,
f.  Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanması,
g. Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanması,
h. Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazanması,
i.  Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirmesi,
j. Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmesi,
k. Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olmasıdır.


Yaratıcı drama disiplinler arası bir alandır. Buna göre programımızın içeriği Yaratıcı drama alanının etkileşim içinde olduğu aşağıdaki alanlara yönelik konu baslıklarından oluşmaktadır.

1.Eğitim Bilimleri: Program Geliştirme, Eğitim Bilimine Giriş, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim-Kültür-Sanat Projeleri Geliştirme.
2.Genel Kültür: Sanat Dönem, Kuram ve Akimleri, Resim, Heykel, Fotoğraf, Edebiyat, Çocuk Edebiyatı ve diğer Sanat ve Kültür alanları
3.Alan Bilgisi: Yaratıcı Drama ve Tiyatro, Doğaçlama, Oyunculuk, Rol Oynama, Işık, Dekor, Kostüm, Maske, Reji, Sahne Bilgisi, Diksiyon, Pantomim, Yaratıcı Drama Programı Geliştirme-Uygulama, Yaratıcı Drama Dersini Yapılandırma, Liderlik Becerileri.

 

Program Yürütücüleri

red-line.png

Yaratıcı Drama programının her bir aşaması alanında uzman, akademik çalışma yapmış öğretmen, eğitimci ya da öğretim elemanı tarafından yürütülür. Aşamaların her biri Yaratıcı Drama eğitiminin gerektirdiği durumlarda birden fazla eğitmen ile yürütülebilir, alanında uzman, konuk öğretmen, eğitmen ve /veya konuk öğretim elemanları da programda görev alabilir.

 

Programın Süresi
red-line.png

Yaratıcı Drama Liderliği/Eğitmenliği Programı altı aşamadan oluşur. Her bir aşama birbirine bağlı olarak yürütülür ve kendi içerisinde süreklilik gösterir.

Programın toplam süresi 320 ders saatidir. 5 aşama tamamlandıktan sonra lider adayı, Dernek tarafından atanacak/görevlendirilecek akademisyen ve/veya alan uzmanlarından oluşan bir danışman ve iki jüri üyesine; uygulamaya dayalı en az 18 ders saatinden oluşan bir proje sunar. Projenin danışman ve jüri üyeleri tarafından başarısız bulunması durumunda yönetim kurulu yaratıcı drama liderli/eğitmeni adayından yeni bir proje yapmasını ister. Yeni proje aynı değerlendirme süreçlerine tabidir.

Yaratıcı drama liderli/eğitmeni adayı 6. aşamayı deneyimli bir yaratıcı drama eğitmeni/lideri gözetiminde, Dernek yönetim kurulu tarafından belirlenen bir yaratıcı drama atölyesinde 48 saat yardımcı liderlik/raportörlük yapar. Bunun paralelinde derneğin görevlendirdiği bir kuruluşta ya da ilgili öğretim elemanının gözetiminde yaratıcı drama alanıyla ilgili bir derste gönüllü liderlik yaparak ve/veya ulusal/uluslararası yaratıcı drama seminerlerine katılarak 20 saati doldurduktan sonra programı tamamlar.

Lider adayı; proje çalışmasını ve yardımcı liderliği eş zamanlı olarak, lider olarak yapacağı gönüllü çalışmaları ise 4. aşamadan sonra yürütebilir. Ayrıca lider adayı yaratıcı drama ile ilgili ulusal seminerlere programın başından itibaren katılabilir, uluslararası seminerlerde ise yönetim kurulunun ilke kararları esas alınır.

Lider adayının projesinin danışman ve jüri üyelerinin raporları doğrultusunda yönetim kurulu tarafından onaylanmasından sonra ve Milli Eğim Bakanlığının yetkilileri gözetiminde yapılacak yazılı(gerekli durumlarda uygulamalı) sınavında başarılı olması koşuluyla lider adayı “Yaratıcı Drama Liderli/Eğitmeni Kurs Bitirme Belgesi” almaya hak kazanır.

f t g m